Stručni skupovi

Aktivnosti za stručnjake/inje

(stručni skupovi, edukacije, predavanja, radionice, webinari)

2023.

 • webinar Ivane Kurtov: Važne smjernice u radu s osobom koja ima poremećaj hranjenja, 23. siječnja
 • webinar prof.dr.sc. Marina Ajduković: A tko pita kako je nam? Kako osigurati sustavnu podršku pomagačima u kriznim vremenima?, 20. veljače
 • edukacija dr.sc. Snježana Sekušak Galešev: Dizajniranje podrške djeci s teškoćama pažnje i impulzivnim ponašanjem u vrtićkom okruženju (Sekcija za predškolsku psihologiju DPI-ja), 03. ožujka
 • edukacija Ivana Kurtov: Važne smjernice u radu s osobom koja ima poremećaj hranjenja, 03. ožujka
 • webinar Lana Maljković: Zaboravljanje – što je (ne)normalno?, 17. ožujka
 • webinar Vanja Međugorac: Ekološka psihologija i energetska tranzicija, 24. travnja
 • predstavljanje istraživanja na 11. stručnom skupu predškolskih ustanova Istarske županije Irena Brajković: Povezanost uvjeta rada i mentalnog zdravlja odgojitelja (Sekcija za predškolsku psihologiju DPI-ja), 17. svibnja 
 • webinar mr.sc. Andreja Kostelić-Martić: Napadaj panike ili neka teška bolest. Kako prepoznati napadaj panike i kako si pomoći u okviru kognitivno bihevioralne terapije, 27. lipnja
 • radionica Sanja Subotić: Mindfulness, 14. srpnja
 • edukacija dr.sc. Sanje Tatalović Vorkapić: Suvremene skale procjenjivanja emocionalne i socijalne dobrobiti djece te prikaz kurikuluma za jačanje mentalnog zdravlja djece PROMEHS (Sekcija za predškolsku psihologiju DPI-ja), 15. rujna
 • edukacija prof.sr.sc. Mirsolav Pendaroski: Partnerski odnosi kroz prizmu sistemskih konstelacija, 7. i 8. listopada
 • webinar Doris Apostolovski: Razgovori o demencijama, 11. listopada 
 • webinar Centar za nenasilnu komunikaciju Hrvatska – Ivana Pejić i Sanjica Ćaćić Hećimović: Empatija kao vrijednost i vještina u Rosenbergovom komunikacijskom modelu,  23. studenog
 • predavanje prof. Morene Paulišić: Trendovi i izazovi u obrazovanju studenata za Menadžment ljudskih potencijala (Sekcija za psihologiju rada i organizacijski psihologiju DPI-ja), 28. rujna

2022.

 • webinar Svjetlana Prkić: Seks kao izvor užitka i seksualni poremećaji, 11. veljače
 • webinar Mirko Krnetić: Ženska neplodnost i kako hipnoza može pomoći?, 16. ožujka
 • webinar Matia Tobarina: Statističko zaključivanje za praktičare, 28. rujna
 • radionica Dajana Miloš: Muzika počinje…, 14. studenog
 • radionica Maja Milohanić: Igrom do rješenja, 13. prosinca
 • edukacijski program Obiteljske sistemske konstelacije” prof.dr.sc. Miroslava Pendaroskog:
  1. Uvod, zaplitanja u sistemu i strategije suočavanja, 01. i 02. travnja
  2. Organizacijske konstelacija i coaching (vodstvo) u sistemskoj dinamici, 10. i 11. lipnja
  3. Duša i trauma te rad na snovima u sistemskoj dinamici, 30. rujna i 01. listopada

2021.

 • edukacija Maja Bonačić: Dijagnostika putem igre (Sekcija za predškolsku psihologiju DPI-ja), siječanj
 • webinar dr. sc. Ivana Burić: Psihoneuroimunologija mindfulnessa, 25. ožujka
 • Hrvoje Felbar: Medijski suradnici, 13. travnja, 20. travnja i 03. svibnja
 • webinar prof. dr. sc. Zoran Sušanj: Suvremene teorije karakteristika uspješnog vođe i procesa rukovođenju, 13. rujna
 • webinar Tatjana Gjurković: Integracija terapije igrom i transakcijske analize: Kada je Nilski konjić ljut, on grize, 21. rujna
 • predavanje i radionica prof. dr. sc. Miroslav Pendaroski: Razumijevanje sna i snova i načini korištenja sna u praktičnom psihološkom radu, 09. listopada
 • predavanje i radionica prof. dr. sc. Miroslav Pendaroski: Osnove sistemskih obiteljskih konstelacija, 09. listopada
 • webinar Helena Rašić Radauš: Obiteljsko Nasilje – Pandemija Bez Početka i Kraja?, 26. listopada
 • webinar i predstavljanje knjige Renata Debartoli i Matea Popov: Volim te bez ali, 12. studenog
 • predavanje i predstavljanje knjige doc. dr. sc. Marlena Plavšić: Human rights education for psychologists, 10. prosinca
 • webinar Vedrana Fontana Mikulić: Nutricionizam i psihologija – začini koji se nadopunjuju, 20. prosinca

2020.

 • edukacija Maja Bonačić: Rad s figuricama u terapijskom okruženju (Sekcija za predškolsku psihologiju DPI-ja)

2016.

 • Prof. dr. Taisir Subhi Yamin: The Latest Developments in Gifted Education: The Innovative Schools in the Digital World

 2015.

 • Marko Rojnić: Razumijevanje filma: Od folk psihologije do kognitivne (neuro)filmologije?

2014.

 • Mirjana Krizmanić: Samopomoć pomagačima i pomagačicama
 • Željka Mileusnić: Snovi u suvremenoj psihoterapiji

2013.

 • Mladenka Tkalčić: Od frenologije do konektoma
 • Balintove skupine

2012. 

 • Stanislav Matačić: Psihoanaliza na filmu – film u psihoanalitičkim terapijama
 • Dževdet Hadžiselimović: Psihologija i klimatske promjene
 • Jasenka Pregrad: O odnosima s djecom: možemo li biti i svoji i njihovi?

2011.

 • Učinkovita zajednica: kako unaprijediti suradnju među dionicima u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja
 • Vilma Bednar i Ivona Orlić: Muzikoterapija – psihološki i neurološki aspekt i Uloga skupnog muziciranja – antropološki vidik

2010.

 • Alessandra Pokrajac Bulian: Poremećaji hranjenja u djetinjstvu i adolescenciji
 • Rajka Polić: Važno je biti konj
 • Sajam nenasilja
 • Naklada Slap: Edukacija iz WISC-a

2009.

 • Darko Komšo i Robert Bilić: Eksperimentalna arheologija
 • Mirjana Krizmanić i Vladimir Kolesarić: Odgoj za toleranciju (u suradnji s Obiteljskim centrom Istarske županije)
 • Mirjana Krizmanić i Vladimir Kolesarić: predstavljanje knjige Tkanje života (u suradnji s Obiteljskim centrom Istarske županije)

2008.

 • Tihana Turčinović: Prometna psihologija u primjeni – program radionica za srednjoškolce po modelu HAK-a Rijeka
 • Lidija Nikočević: Antropologija i multikulturna realnost

2007.

 • Nađa Berbić: Mediji i zdravstvo; Hrvoje Gligora: Psihologija i mediji
 • Gordan Bošković: Mobbing

2006.

 • Lidija Arambašić: Gubitak, tugovanje i pružanje stručne podrške tugujućima
 • Igor Kardum: Evolucija i ljudsko ponašanje

2005.

 • Aleksandar Štulhofer: Seksualno zdravlje i psihologija: terapeutski i istraživački zadaci

2004.

 • Jasminka Despot Lučanin: Procjena potreba starijih osoba; Prikaz tehnika i mjernih instrumenata za procjenu potreba starijih osoba
 • Damir Lučanin: Psihosocijalni i funkcionalni čimbenici dužine života – prikaz istraživanja
 • Neala Ambrosi-Randić: Prevencija i tretman poremećaja hranjenja
 • Krunoslav Matešić: Petfaktorska teorija ličnosti i pripadajući instrumenti za njihovu procjenu

2002.

 • Vid Pečjak: Gerontopsihologija – aktualno stanje i problemi

2000.

 • Majda Rijavec i Dubravka Miljković: Popularizacija psihologije; Psihologija i mediji

1999.

 • Krunoslav Matešić: Testovi – prilagođavanje i standardizacija
 • Dževdet Hadžiselimović: Etička pitanja u primijenjenoj psihologiji

Skip to content